Vår policy

Målsättning:
Älmhults gymnastikklubb skall vara ett föredöme som organisation, fri från mobbing. Klubben skall aktivt verka för att i vår ungdomsverksamhet skapa och bibehålla vår verksamhet fri från alkohol, droger och tobak eftersom vi anser att idrott inte hör ihop med droger av olika slag.

Klubbens definition av droger och dopingpreparat:

Med droger och dopningspreparat menar vi ämnen som klassas som stimulantia/narkotiska preparat samt anabola steroider. Droger är dessutom beroendeframkallande, varför vi även i detta fall avser användandet av tobak.

Klubbens definition av alkohol:

Som alkohol avser vi sprit, vin, öl och cider med alkoholhalt.

Klubben definition av mobbing:

Med mobbing avser vi situationer där deltagare/medlemmar av någon anledning hamnar utanför gruppen och utsätts för kränkande behandling av en eller flera personer.

Genomförande:

Alla Älmhults gymnastikklubbs medlemmar, ledare och föräldrar skall vara informerade om klubbens policy i alla ärenden.

Alla ledare, hjälpledare och medlemmar i styrelsen skall skriftligen underteckna och godkänna att denna policy.

 

Alla medlemmar/ledare som får vetskapen om förekomst av droger eller mobbing under träning, tävling eller läger åläggs att informera ansvarig styrelse, ledare eller hjälpledare. Denna punkt kommer att tas upp och diskuteras på alla ledar- och styrelsemöten under året. Genom fortlöpande information skall klubbens ledare känna till och förstå problem med mobbing samt riskerna med alkohol, droger och tobak. För att undvika mobbing i grupperna pratar vi MED varandra inte OM varandra. Vi tränar i Älmhults gymnastikklubb för att ha kul, vi är goda kamrater och ser till att alla får vara med på lika villkor.
Vår verksamhet skall vara helt fri från droger, alkohol och mobbing. Klubbens träningsgrupper skall vara informerade om vår policy och vid varje terminsstart bifogas policyn i separat dokument.
Varje ledare i Älmhults gymnastikklubb skall verka som ett föredöme i allt som rör alkohol, droger och mobbing och med hjälp av denna skriftliga policy informera de aktiva två gånger per år, vid varje terminsstart.
Det skall kännas tryggt för föräldrar samt barn och ungdomar att tillhöra Älmhults gymnastikklubb. Att känna att klubbens ledare och medlemmar hjälper och stöttar varandra, vilket också är idrottens idé.
Avsteg från policyn, i fall då någon bryter mot policyn, kommer ärendet att behandlas av styrelsen och sådan medlem riskerar tidsbegränsad avstängning eller uteslutning ur klubben.